Programul de studiu Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism

Studierea tradiţiilor, a specificităţii turismului rural și agroturismului, a activităţilor şi serviciilor conexe sectorului ospitalității, a construcţiilor specifice diferitelor zone, a tehnologiilor utilizate în alimentația publică le va permite absolvenţilor să ofere clienţilor servicii de calitate. Pe lângă serviciile de calitate, profitabilitatea afacerii este un aspect esențial, însușit prin studierea disciplinelor de Management, Microeconomie, Macroeconomie, Marketing, Analiză tehnico-economică, Întreprindere simulată.

Descoperă planurile de învățământ

DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Matematica, statistica si econometrieAsigurarea bazelor penru citirea si intelegerea unui text economico-matematic. Formarea capacitatii de a construi modele matematice, de rezolvare a acestora si de interpretare a solutiei
Informatica aplicata 1, 2Însuşirea terminologiei, a conceptelor specifice şi a deprinderilor necesare pentru utilizarea calculatoarelor.                                                                                                Însuşirea cunoştinţelor privind folosirea bazelor de date, în scopul utilizării acestora în rezolvarea aplicațiilor generale și specifice 
AgrotehnicaRecunoașterea principalelor specii de buruieni din culturile agricole; Elaborarea unei strategii de control a buruienilor din culturile agricole; Proiectarea unui sistem de lucrare a solului în funcție de particularitățile pedoclimatice, proiectarea unui asolament.
Botanica, fiziologie si microbiologie alimentaraCompletarea cunoștințelor viitorului specialist cu noțiuni specifice de microbiologic alimentară
Topografie, cadastru si desen tehnicAsimilarea unor noţiuni de bază de topografie, cunoașterea aparaturii de măsurare a unghiurilor, distanţelor  şi cotelor, a metodelor de măsurare a acestora şi a modalităților de întocmire a planurilor de situaţie din prelucrarea datelor obţinute din măsurători.
Engleza de afaceri (1,2)Dobândirea unor competențe legate de teoria comunicării în limbi moderne în general, cu aplicare în domeniul economic și agroturistic; Dezvoltarea abilităților de exprimare orală și scrisă în limba engleză: utilizarea elementelor de limbaj pentru descrierea și explicarea unor procese, proceduri și protocoale, capacitatea de a înțelege un text scris în domeniul de specialitate, abilitatea de a comunica eficient, individual și în echipă, în limba străină; Stimularea atitudinii pozitive față de diversitatea culturilor și de multi-culturalismul actual în era globalizării economice și culturale; Educarea în spiritul valorilor și democrației; Dezvoltarea competenței de comunicare managerială (leadership, teamwork, negociere) în limba engleză
Economie generala și doctrine economice 1, 2Însuşirea de către studenţi a teoriilor, doctrinelor şi curentelor de gândire economică apărute de-a lungul timpului. Cunoaşterea doctrinelor economice facilitează  întelegerea proceselor si reformelor din lumea contemporană astfel încât viitorii specialişti să participe în mod conştient şi dinamic la realizarea unei economii sustenabile în România. Cunoaşterea şi interpretarea principiilor de bază ale economiei, a conceptelor economice şi a modului în care procesele şi activităţile economice au influenţat în timp,  mecanismul concurenţial al economiei de piaţă.
Comunicare si relatii publiceCunoașterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale procesului de comunicare; Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea conceptelor, situaţiilor, proceselor asociate comunicării; Însușirea cunoștințelor privind comunicarea scrisă, nonverbală și managerială; Capacitatea de a cunoaște semnificația și de a pune în practică principiile relațiilor publice.
OP1A Limba moderna 2 (1,2)Asigurarea transferului de cunostinte si abilitati necesare pentru întreținerea unei conversatii în limba franceză, astfel  încât absolventii să poată completa  pregătirea lor profesionala  cu cunostinte de limba franceza, iar in cazul propriilor afaceri sa stie cum sa incheie parteneriate cu firme franceze.
OP2B1 Constructii agroturisticeÎnsuşirea, cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, principiilor, teoriilor de bază, a tehnologiei şi a metodelor de realizare a construcţiilor, precum şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în construirea unei pensiuni turistice sau agroturistice 
OP2B2 Geniu ruralFurnizarea intr-o manieră sintetică a informațiilor specifice privind ansamblul lucrărilor de Geniu Rural (irigații, desecări drenaje și combaterea eroziunii solului), cunoscând principiile generale și obiectivele specifice lucrărilor de Geniu Rural, beneficiarii cursului vor putea asimila un sistem coerent și complex de fundamentare a deciziei in spiritul conceptului de dezvoltare durabila. Informațiile tehnice din cadrul fiecărui capitol vor fi însoțite de aspecte de ordin economic și organizatoric. Informațiile vor fi corelate atât cu contextul actual, cât și cu perspectivele de dezvoltare abordate prin prisma PNDR.
SportIntărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair-play), dezvoltarea fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic
Fac.1A  E.U.Cultural IntegrationÎnsușirea de cunoștințe fundamentale despre spațiul cultural european (diacronic și tematic) și exersarea deprinderii de comunicare în limba engleză
Fac.1B FilozofieIntroducere în problematica temelor filosofice fundamentale: cunoaşterea, existenţa, libertatea, morala, problema valorii;
Corelarea teoriei cu practica prin expunerea/analiza unor cazuri concrete din sfera bioeticii, eticii afacerilor, legislaţiei, culturii.
Fac.1C  Topografie inginereascaTopografia inginerească sau aplicată pregătește studenții din punct de vedere teoretic şi practic în trasarea pe teren a construcțiilor agro – zootehnice şi a amenajării piscicole, urmărirea acestora în timpul construirii şi exploatării acestora din punct de vedere topografic.
Fac.1D Proiectare asistata pe calculatorÎnsuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru proiectarea paginilor şi a site-urilor Web
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Tehnologii agricoleÎnsuşirea de către studenţi a tehnologiilor de cultură diferenţiate în funcţie de cerinţele ecologice ale plantelor, condiţiile pedoclimatice specifice diverselor zone agricole cu scopul de a obţine producţii ridicate cantitativ şi calitativ, eficiente economic în condiţiile protecţiei mediului şi păstrării echilibrului ecologic.
Tehnologia conservării si prelucrării produselor agricoleÎnsuşirea de către studenţi a fluxului de condiţionare, conservare şi prelucrare a produselor agricole în cadrul filierelor agroalimentare în succesiune: recepţionare, compartimentare, condiţionare, conservare, procesarea materiei prime până la produsul finit, ambalare şi livrare.
Sociologie ruralaÎnsusirea principalelor teorii si concepte  din domeniul sociologiei rurale; Constientizarea actualitatii disciplinei din punct de vedere teoretic si aplicativ în vederea  dezvoltării profesionale a studenților
Engleza de afaceri (3,4)Dobândirea de către studenți a unor competențe legate de teoria comunicării în limbi moderne în general, cu aplicare în domeniul economic și agroturistic;
Dezvoltarea abilităților de exprimare orală și scrisă în limba engleză: utilizarea elementelor de limbaj pentru descrierea și explicarea unor procese, proceduri și protocoale, capacitatea de a înțelege un text scris în domeniul de specialitate, abilitatea de a comunica eficient, individual și în echipă, în limba străină;
Stimularea atitudinii pozitive față de diversitatea culturilor și de multi-culturalismul actual în era globalizării economice și culturale;
Educarea în spiritul valorilor și democrației;
Dezvoltarea competenței de comunicare managerială (leadership, teamwork, negociere) în limba engleză.
Utilaje tehnologiceCunoaşterea tipologică, constructivă şi funcţionala a utilajelor aferente sectorului de activitate;
Marketing în alimentație publica si agroturismObţinerea de cunoştinţe şi abilităţi în vederea desfăşurării activităţii de marketing în cadrul pensiunilor.
Tehnologie culinara si tehnici de servireAsimilarea de către studenţi a elementelor de bază teoretice şi practice ale tehnologiilor culinare şi aplicarea principiilor acesteia în unităţile de alimentație publica si agroturism
Economie ruralaCunoaşterea aprofundată de către viitorii manageri a problemelor economice complexe ale agriculturii, precum și familiarizarea studenţilor cu aspectele referitoare la domeniul economiei rurale, cu conceptele ei fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului
Silvicultura si produse ale paduriiCunoasterea proceselor de nivel ecosistemic in dezvoltarea padurii
Biochimia alimentelor si principiile alimentațieiPerfecţionarea pregătirii în domeniul prelucrării hranei în restaurante și cantine, având ca bază cunoaşterea teoretică şi practică a hrănirii raţionale a omului, stabilirea valorii nutritive a alimentelor, a tehnologiilor de preparare a hranei.
OP2A/(F,D,E,I) Limba moderna (3,4)  Însuşirea modelelor şi abilităţilor de comunicare scrisă şi orală
OP2B1 Amenajarea agroturistica a teritoriuluiÎnsuşirea, cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, principiilor, teoriilor de bază, a metodologiei de realizare şi sistematizare a amenajărilor turistice ale teritoriului, precum şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în vederea promovării arealelor cu potenţial turistic şi agroturistic la noi în ţară
OP2B2 Ecologie si ecoturismFundamentarea relaţiilor dintre mediu şi sistemul socio-economic în contextul dezvoltării durabile, identificarea şi fundamentarea măsurilor de armonizare a dinamicii capitalului natural cu dinamica sistemului socio-economic
Tehnologie culinara si utilaje tehnologice Cunoașterea şi înțelegerea  noțiunii și rolului  tehnologiilor culinare;
Abordarea pragmatică a activităţilor de prestare propriu-zisă de restauraţie.                                                                                Cunoaşterea, înţelegerea şi operarea  cu metode specifice pentru succesul restaurantului. 
Fac.2A Sport si activitati de agrementIntărirea şi menţinerea stării de sănătate, asigurarea unei funcţionalităţi optime a organismului, corectarea unor atitudini posturale deficiente, formarea şi educarea unor deprinderi igienice noi, formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice, educarea conduitei în spirit sportiv (fair-play), dezvoltarea fizică armonioasă, educarea trăsăturilor de caracter (volitive; motivaţionale; estetice), formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic
Fac.2B Elemente de istoria RomanieiÎnsușirea, consolidarea, completarea și valorificarea noțiunilor fundamentale de istorie a României în vederea valorizării optime a resurselor culturale şi naturale în cadrul activităţilor cu specific economic-agroturistic.
Fac.2c Trasee oenologiceCreșterea gradului de informare privind calitatea, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic specific  (DOC sau IG); Oenoturismul-comunicare internațională a valorilor pe care le poartă vinul românesc; cunoașterea soiurilor autohtone și a cramele din România, tradiție și istorie.
Fac.2E Teledetectie si sisteme informatice geograficeÎnsușirea noțiunilor de teledetecție în vederea prelucrării înregistrărilor în diferite zone ale spectrului electromagnetic pentru a obține date grafice asupra zonelor de interes de pe suprafața Pământului. SIG asigură baza de realizare a unui sistem grafic și alfanumeric asupra unei zone studiate. 
Fac.2D Organizarea si bonitarea terenuluiÎmbogățirea cunoștințelor teoretice privind organizarea și bonitatea terenului, cunoașterea sistemului de organizare a teritoriului agricol și silvic.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Management generalDobândirea cunoștințelor de management general, punând accent pe modul în care se derulează activitatea de conducere la nivel managerial; Transpunerea metodelor de conducere prin studii de caz, aplicații practice, simulări bazate pe principiile manageriale; Pregătirea viitorilor manageri în rândul studenților/ absolvenților; Transpunerea în realitatea economică a tipurilor de strategii manageriale învățate, a relațiilor dintre manageri și întreprinzători, a dezvoltării capacității decizionale și a performanțelor.
Resurse agroturistice ale RomânieiCunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ariei de specializare; Utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; Conştientizarea nevoii de formare continuă; Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
ContabilitateFormarea gândirii economice privind utilizarea eficientă a resurselor entităţilor economice; însuşirea fundamentelor teoretice şi metodologice ale contabilităţii;  Formarea deprinderilor practice privind utilizarea procedeelor specifice metodei contabilităţii
Engleza de afaceri (5,6)Dobândirea de către studenți a unor competențe legate de teoria comunicării în limbi moderne în general, cu aplicare în domeniul economic și agroturistic.
Dezvoltarea abilităților de exprimare orală și scrisă în limba engleză: utilizarea elementelor de limbaj pentru descrierea și explicarea unor procese, proceduri și protocoale, capacitatea de a înțelege un text scris în domeniul de specialitate, abilitatea de a comunica eficient, individual și în echipă, în limba străină;
Stimularea atitudinii pozitive față de diversitatea culturilor și de multi-culturalis- mul actual în era globalizării economice și culturale,
Educarea în spiritul valorilor și democrației.
Dezvoltarea competenței de comunicare managerială (leadership, teamwork, negociere) în limba engleză
Protectia consumatoruluiPrezentarea structurii, a modului de organizare , functionare   si a cadrului legislativ privind asigurarea Protectiei Consumatorului din Romania
Gestiunea si analiza tehnico-economica a unitatilor de alimentatie publica si agroturismConsolidarea deprinderilor de identificare, selectare şi utilizare a informaţiilor utilizate în analiza tehnico-economică la nivelul unei  entităţi pe baza unui raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru reliefarea particularităţilor din agroturism și alimentație publică.
Legislatie in alimentatie publica si agroturismCunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; Utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; Conştientizarea nevoii de formare continuă; Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Macroeconomie si economia alimentatiei publice si agroturismuluiCunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale macroeconomiei
Costuri, preturi si tarife in agriculturaCunoasterea mecanismelor de stabilire a preţurilor din agricultură şi a tarifelor din sfera serviciilor agroturistice în cadrul economiei de piaţă. Analiza forţelor care concurează în sectorul agroalimentar  şi care au rol în stabilirea preţurilor şi tarifelor. Stabilirea modalităţilor de calculare a costurilor.
Integrare, institutii si fonduri europeneAsimilarea și cunoașterea cadrului teoretic şi real al economiei europene
OP3A1 Politici Agricole ComunitareCunoașterea principiilor, mecanismelor si instrumentelor specifice în domeniul politicilor agricole 
OP3A2 ConsultantaPregătirea profesională iniţială şi lărgirea ariei de cunoaştere a studenţilor în domeniul consultanţei.
OP4B1 Eficienta investitiilor in alimentatie publica si agroturismFormarea şi dezvoltarea abilităţilor teoretice şi practice de evaluare şi fundamentare a proceselor investiţionale
OP4B2 Servicii agroturisticeCunoaşterea rolului şi a problemelor specifice agroturismului, tipurile si caracteristicile serviciilor agroturistice. Se urmăreşte prezentarea modului de analiza şi investigare privind aspectele organizatorice si de dezvoltare ale serviciilor agroturistice
Contabilitatea firmei 5z Practica de contabilitate răspunde cerinţelor cunoaşterii concrete a modului de organizare şi efectuare a lucrărilor de contabilitate în unităţile economice în care studenţii urmează să-şi desfăşoare practica. În acest scop  se vor studia modalităţile concrete de culegere, prelucare, prezentare, utilizare, stocare şi transmitere a informaţiei financiar-contabile.
Gestiunea unitatii 5zCunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; Utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.
Fac.3A EtnologieÎnţelegerea modului în care au evoluat popoarele, comunitățile etnice, națiunile – trecerea de la o epocă la alta; Obţinerea de cunoştinţe şi abilităţi legate de etnografie – viața materială și spirituală a poporului român.
Fac.3C Analiza senzoriala a produselor agroalimentareAsimilarea de către studenţi a elementelor de bază teoretice şi practice ale analizei senzoriale şi aplicarea principiilor acesteia în unităţile de alimentație publică și agroturism
Fac.3D Elemente de peisagisticaDeprinderea tehnicilor de proiectare, execuţie şi întreţinere a spaţiilor verzi în vederea creşterii confortului estetic.
Cunoaşterea principiilor care stau la baza execuţiei parcurilor, grădinilor publice şi a grădinilor private. Utilizarea însuşirilor decorative ale arborilor, arbustilor ornamentali, florilor şi gazonului pentru ridicarea valorii estetice.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Managementul resurselor umane in alimentatie publica si agroturismCunoaşterea și înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale managementului resurselor umane;
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea principalelor activități asociate managementului resurselor umane;
Cunoașterea unor formulare, documente și contracte folosite în activitatea de organizare, evaluare și control a resurselor umane;
Asigurari si reasigurari in unitati de alimentatie publica si agroturismCrearea unor competenţe in domeniul asigurarilor, care să dea absolvenţilor posibilitatea de a acţiona cu profesionalism în activitatea ulterioară, pe piaţa serviciilor.
Intreprindere simulataAsigurarea pentru studenti de oportunitati pentru dezvoltarea deprinderilor practice interpersonale necesare succesului managerial. Obiectivul   general   al   invatarii   in   intreprinderea   simulata   il   reprezinta dezvoltarea spiritului antreprenorial prin: familiarizarea studentilor cu activitatile specifice dintr-o firma reala; simularea operatiunilor si proceselor economice specifice mediului real de afaceri; perfecţionarea limbajului de afaceri; dezvoltarea competenţelor sociale şi organizaţionale ale conducerii unei firme; dezvoltarea   capacităţilor   practice   de   utilizare   eficientă   a   gamei   de instrumente  informatice  integrate in medii software complexe.
Modelarea sistemelor agricole Disciplina întregește  cunoştinţele viitorului specialist cu noţiuni specifice întocmirii unui model matematic de elaborare a unui trend, a utilizării optime a unui factor de producție, a întocmirii, modelării și  simulării  unui plan  de producție, a optimizării   structurii activităților la nivelul  exploatației  agricole. Prin   produsele   program   informatice   ce   sunt   utilizate,   studenții modelează   și   simulează   individual   diferite   baze   de   date   de   care dispun în cadrul aplicațiilor practice și a proiectului de an.
Managementul proiectuluiDisciplina isi propune sa familiarizeze studentii cu programarea, conducerea si monitorizarea activitatilor in cadrul proiectelor in general.
Managementul calitatii serviciilor in alimentatia publica si agroturismElaborarea de modele si proiecte profesionale pentru asigurarea calității prin utilizarea principiilor și metodelor specifice.
Dezvoltare rurala durabilaFamiliarizarea studenţilor cu aspectele referitoare la domeniul dezvoltării rurale, cu conceptele ei fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului
OP4A1 Finantarea si creditarea in alimentatie publica si agroturismCunoaşterea rolului şi problemelor specifice modalitatilor de finantare si creditare in agroturism. Sunt urmărite modul de analiza şi investigare privind aspectele de gestiune financiara si de dezvoltare a firmei in mediul antreprenorial.
OP4A2 Managementul mediuluiFormarea de competențe care să permită absolvenților abordarea
problemelor pentru procese și sisteme tehnice complexe, să efectueze studii comparative de soluții tehnice, să aibă noțiuni de optimizare, să efectueze studii de impact asupra mediului; Elaborarea metodelor şi a funcţiilor manageriale necesare unei corecte şi economice gestionări a mediului şi a resurselor.
Managementul afacerilorCunoaşterea și înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale managementului afacerilor; Însuşirea de către studenţi a noţiunilor, obiectivelor şi a strategiilor care vizează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea IMM-urilor, modul de organizare și funcționare al acestora, cunoaşterea factorilor de mediu dar şi a etapelor şi formalităţilor pentru constituirea de noi întreprinderi precum şi evaluarea viabilităţii şi profitabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
Tehnici de negociereCunoașterea funcțiilor negocierii, tehnicii și tacticii de negociere precum și etapele importante ale negocierii.
MerceologieAsimilarea de către studenţi a elementelor de bază teoretice şi practice ale merceologiei mărfurilor şi aplicarea principiilor acesteia în unităţile agricole.
Geografia Romaniei Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi
culturale a caracteristicilor spaţiului geografic
Fac.4A Turism si agroturism internationalÎnţelegerea modului în care se desfăşoară activităţile în cadrul turismului și agroturismului internaţional; Obţinerea de cunoştinţe şi abilităţi ale industriei ospitalităţii.